Bufflike.pro | Tài liệu API

POST

HTTP Method

https://bufflike.pro/api/v1

API Url

Key của bạn

API Key

Code của bạn

Code

Mẫu trả về

JSON

Service List

Danh sách dịch vụ

key

Your API key

code

action

services

{
  "status": "success",
  "services": [
   {
     "id": 1,
     "name": "Followers",
     "category": "First Category",
     "rate": "150",
     "min": "50",
     "max": "10000",
     "description": 'Description of service',
     "type": "Default",
   },
   {
     "id": 2,
     "name": "views",
     "category": "Second Category",
     "rate": "250",
     "min": "10",
     "max": "1500",
     "description": 'Description of service',
     "type": "Default",
   }
 ]}

Thêm đơn hàng/Sử dụng dịch vụ

Type( Default ) - Mặc định

key

Your API key

code

action

add

service

ID dịch vụ

link

Đường dẫn

quantity

Số lượng

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'quantity' => 100]); # Default

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'comments' => "good pic\ngreat photo\n:)\n;)"]); # Custom Comments

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'comments' => "good pic\ngreat photo\n:)\n;)"]); # Custom Comments Package

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'quantity' => 100, 'usernames' => "test, testing", 'hashtags' => "#goodphoto"]); # Mentions with Hashtags

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'usernames' => "test\nexample\nfb"]); # Mentions Custom List

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'quantity' => 100, 'hashtag' => "test"]); # Mentions Hashtag

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'quantity' => 1000, 'username' => "test"]); # Mentions User Followers

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'quantity' => 1000, 'media' => "http://example.com/p/Ds2kfEr24Dr"]); # Mentions Media Likers

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test']); # Package

        $order = $api->order(['service' => 1, 'username' => 'username', 'min' => 100, 'max' => 110, 'post' => 1, 'old_posts' => 5, 'delay' => 30, 'expiry' => '25/12/2023']); # Subscriptions

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'quantity' => 100, 'answer_number' => '7']); # Poll

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'username' => 'username', 'comments' => "good pic\ngreat photo\n:)\n;)"]); # Comment Replies

        $order = $api->order(['service' => 1, 'link' => 'http://example.com/test', 'quantity' => 100, 'groups' => "group1\ngroup2"]); # Invites from Groups

      
{
    "status": "success",
    "order": 23501,
    "message": "Đã tạo order thành công 23501"
 }

Lấy trạng thái đơn hàng

key

Your API key

code

action

status

order

Order ID

{
    "status": "success",
    "charge": 12800,
    "start_count": "3572",
    "status": "Partial",
    "remains": "157",
    "currency": "VND"
 }

Lấy trạng thái đơn hàng - Hàng loạt

key

Your API key

code

action

status

orders

[order_id,]

{
      'status': 'success',
  'orders'{
   "1": {
     "charge": 125000,
     "start_count": "3572",
     "status": "Partial",
     "remains": "157",
     "currency": "VND"
   },
   "10": {
     "status": "error",
     "message": "Invalid order number"
   },
   "100": {
     "charge": 152000,
     "start_count": "234",
     "status": "In progress",
     "remains": "10",
     "currency": "VND"
   }
  }
 }

Số dư tài khoản

key

Your API key

code

action

balance

{
   "balance": 100000,
   "currency": "VND",
   "status": "success"
 }